1. Algemeen

1.1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: ’Partner’→  de partij die beroep doet op de diensten van Bossy. ‘Bossy’→ Bossy zijnde de leverancier van diensten en/of goederen.

1.2. De dienstverlening van Bossy zoals besteld door Partner en bevestigd door Bossy evenals alle presentaties, offertes, orderbevestigingen, bestelbon(s), facturen en andere documenten uitgaande van Bossy en overeenkomsten aangegaan met Bossy zijn onderworpen aan onderhavige leveringsvoorwaarden. Deze kunnen tevens worden geraadpleegd op de website www.wearebossy.be.

1.3. Partner wordt geacht onderhavige leveringsvoorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Partner die afwijken van onderhavige leveringsvoorwaarden van Bossy zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Bossy, tenzij in het geval Bossy deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.4. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige leveringsvoorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.

1.5. Voor zover onderhavige leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

2. Inhoud van de te presteren diensten

2.1. De door Bossy verstrekte diensten hebben betrekking op het uitwerken van commerciële opdrachten zoals o.m. communicatie, marketing, journalistiek, on- en offline publicaties (o.a. interviews, persartikelen), het uitwerken van advertenties en organiseren van events. De uiteindelijk te verlenen dienstverlening voor een bepaalde opdracht wordt vastgelegd in een presentatie en/of bestelbon van Bossy.

2.2. Het staat Bossy vrij voor de uitvoering van de dienstverlening beroep te doen op derden –onderaannemers.

3. Verplichtingen in hoofde van Partner

3.1. Partner dient t.a.v. Bossy en haar onderaannemers ervoor te zorgen dat alle nuttige info en gegevens en richtlijnen worden aangereikt nodig voor een juiste inschatting van te leveren diensten door Bossy.

3.2. In geval van dienstverlening op locatie bij Partner of een door Partner aangeduide locatie, zorgt deze laatste ervoor dat alle nodige faciliteiten aanwezig zijn zodat de dienstverlening op een behoorlijke, veilige en verantwoorde wijze kan gebeuren en dat de werkomstandigheden waarin de dienstverlening dient te gebeuren, beantwoorden aan alle wettelijke vereisten qua hygiëne, welzijn en veiligheid.

3.3. Partner zal Bossy te allen tijde vrijwaren voor alle mogelijke schadeaanspraken van derden ingevolge voor Partner uitgevoerde diensten.

3.4. Partner is geheel verantwoordelijk voor de correctheid van de door haar aangereikte gegevens en verstrekte richtlijnen aan Bossy en haar onderaannemers.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Bossy als dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis aan om deze dienstverlening te verrichten met redelijke zorg en vakkundigheid.

4.2. Eventuele klachten terzake uitgevoerde dienstverlening dienen schriftelijk en om standig te worden gemeld door Partner aan Bossy binnen de 10 dagen nadat de dienst werd verleend. Aansprakelijkheidsvorderingen van Partner opzichtens Bossy dienen op straffe van verval via gerechtelijke weg te worden ingesteld binnen de 12 maanden nadat de dienst werd verleend.

4.3. Behoudens andersluidende schriftelijke afwijkende overeenkomst, zijn de door Bossy opgegeven uitvoeringstermijnen slechts indicatief. Een eventuele vertraging kan geen aanleiding zijn tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

4.4. Behoudens afwijkende wettelijke bepalingen terzake, is de contractuele aansprakelijkheid van Bossy terzake nalatige hetzij foutieve uitvoering van dienstverlening beperkt tot het bedrag van de corresponderende factuur die Bossy aan Partner heeft uitgereikt. Andere dan contractuele schade ingevolge uitvoering van de dienstverlening door Bossy is beperkt tot het verzekerd bedrag aan lichamelijke en stoffelijke schade. Bossy verbindt zich ertoe haar burgerlijke aansprakelijkheid te allen tijde te verzekeren bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij. Partner kan, indien gewenst, een bewijs van dergelijke verzekering opvragen bij Bossy.

4.5. Bossy is in geen enkel geval aansprakelijk tegenover Partner, hetzij contractueel, hetzij niet-contractueel, voor enige indirecte schade of gevolgschade, daarbij inbegrepen winst- of inkomstenverliezen.

4.6. Bossy is onder geen enkel beding aansprakelijk t.a.v. Partner in geval overmacht.

5. Prijzen en prijswijzigingen

5.1. Prijzen zijn ten alle tijde opvraagbaar bij Bossy.

5.2. Opgegeven prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere lastentaksen die bij wet of door een overheid worden gekoppeld aan de dienstverlening van Bossy. Dergelijke lasten en taksen zijn steeds ten laste van Partner.

5.3. Opgegeven prijzen in presentaties/bestelbons zijn geldig voor de geldigheidsduur ervan. Bij gebreke aan opgave van een geldigheidsduur, zijn de opgegeven prijzen slechts 1 maand bindend in hoofde van Bossy vanaf de datum van presentaties en/of bestelbon.

5.4. Prijsherzieningen: Bossy kan te allen tijde haar prijzen herzien. Behoudens anderssluidende bepalingen, hebben prijswijzigingen-herzieningen geen invloed op lopende presentaties en/of bestelbons hetzijovereenkomsten waarvan de duurtijd niet is verstreken.

6. Facturering en betaling

6.1. Tenzij andersluidende schriftelijke door Bossy aanvaarde overeenkomst zijn alle facturen van Bossy in Euro contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel.

6.2. Het factuurbedrag is netto betaalbaar. Bank- en discontokosten zijn ten laste van de Partner.

6.3. Elk protest mbt facturen van Bossy dient schriftelijk en omstandig gemotiveerd te gebeuren, binnen de 8 werkdagen na factuurdatum.

6.4. Bij niet betaling van de facturen van Bossy op vervaldag is Partner, van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling aan Bossy van een vergoeding ten belope van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50,- €, ten titel van schadevergoeding. Daarenboven zal Partner, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden zijn tot betaling aan Bossy van een nalatigheidsintrest ten belope van 1% per begonnen maand.

6.5. Verder vervallen alle aan Partner toegestane betalingsfaciliteiten en worden alle overige openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

6.6. Bossy behoudt zich tevens het recht voor verdere dienstverlening op te schorten hetzij haar retentierecht uit te oefenen in het geval Partner de overeengekomen beta lingsvoorwaarden niet naleeft.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle overeenkomsten tussen de Partner en Bossy en geschillen daaromtrent worden beheerst door het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen tussen partijen zijn de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent uitsluitend bevoegd.