Je hebt het wellicht al opgevangen: België steekt de regulering omtrent vennootschappen vanaf 1 mei in een nieuw jasje. Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen bevat heel wat frappante wijzigingen en nieuwigheden. Het doel van de wetgever? De regels vereenvoudigen en versoepelen om zo ons land aantrekkelijker te maken voor investeerders. Wat dit voor jou betekent, legt Eveline je uit.

Vermindering van het aantal vennootschapsvormen

Onder het nieuwe wetboek blijven er eigenlijk slechts vier grote basisvormen over: de maatschap, de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de naamloze vennootschap. Wel bestaan er varianten, bijvoorbeeld de vennootschap onder firma, dewelke eigenlijk een maatschap met rechtspersoonlijkheid is. Voor kleine ondernemingen is de nieuwe bv of besloten vennootschap zonder twijfel de belangrijkste nieuwkomer!

De vernieuwde bvba: de bv

Heb je een kleine onderneming? Dan is de nieuwe vennootschapsvorm – de besloten vennootschap of de bv – dus de belangrijkste. Deze sluit namelijk het dichtst aan bij de vroegere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: de bvba. Een belangrijke wijziging hier is de afschaffing van het minimumkapitaal van 18.550 euro. Een bv kan theoretisch opgericht worden met één euro eigen vermogen.
Toch zal dit in de meeste situaties onmogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van een horecazaak. Hierbij komt hoe dan ook de aankoop van materiaal zoals tafels, stoelen, drank etc. kijken. Het nieuwe wetboek stelt dan ook dat het aanvangsvermogen toereikend moet zijn in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid, of simpeler gezegd, moet afgestemd zijn op de activiteiten en de verwachte kosten. Daarbij kan rekening gehouden worden met eventuele andere financieringsbronnen zoals leningen bij de bank. Bij de oprichting zal de notaris een financieel plan opvragen waaruit dit zal moeten blijken.

Besteed voldoende aandacht aan de opmaak van het financieel plan om de persoonlijke aansprakelijkheid als oprichter in geval van een faillissement binnen de drie jaar na de oprichting te vermijden.
stil-734871-unsplash

De statuten van álle vennootschappen moeten aangepast zijn tegen 1 januari 2024.

Andere belangrijke wijzigingen: de aansprakelijkheid van bestuurders wordt beperkt tot bepaalde bedragen afhankelijk van de omvang van de vennootschap. Als zaakvoerder word je voortaan bestuurder genoemd. Aandelen kunnen gemakkelijker overgedragen worden, inbreng van arbeid kan vergoed worden en om vermogen uit te kunnen keren wordt een netto-actief- en liquiditeitstest ingevoerd.

Wanneer moet mijn vennootschap voldoen

Gelukkig begrijpt de wetgever dat de ingrijpende wetswijzigingen niet van de ene dag op de andere op alle vennootschappen van toepassing kan worden gemaakt. Nieuwe vennootschappen moeten de nieuwe regels vanaf 1 mei respecteren, maar bestaande vennootschappen krijgen meer tijd om zich in regel te stellen.
Op bestaande vennootschappen is het wetboek over het algemeen van toepassing op 1 januari 2020. Bepalingen uit de statuten die niet stroken met de nieuwe dwingende wetgeving worden vanaf dan ongeldig.
Men kan er wel voor kiezen om de nieuwe bepalingen vroeger toe te passen. Deze beslissing vereist een statutenwijziging. Ook bij de courante statutenwijzigingen die na 1 januari 2020 voor andere redenen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld om het boekjaar te wijzigen, moet de nieuwe wetgeving in de aangepaste statuten worden verwerkt. De statuten van álle vennootschappen moeten in ieder geval aangepast zijn tegen 1 januari 2024. Voorzie deze kost dus bij de opmaak van de budgetten.

Beeld: STIL via Unsplash